חיפוש מוצר

  תקנון אתר "הכל לתינוק" 
  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר "הכל לתינוק"  (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין "דמיר ישראל בע"מ " , ח.פ 513132712(להלן: "מפעילת האתר" ו/או "החברה"). קרא תקנון זה במלואו ובעיון.
  2. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
  3. גלישה באתר כפופה ושימוש באתר להסכמה לתקנון זה, ככל ואינך מסכים לו – אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר זה.
  4. בהסכמה על תנאי תקנון זה הנך מצהיר כי קראת את תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים והסכמת לכל תנאיו.
  5. כשירות שימוש באתר : 
  באתר רשאי לעשות שימוש רק מי שמלאו לו 18 שנים ומחזיק באמצעי תשלום על שמו תקף וכדין.
  6. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: המוצרים"),יובהר כי בכל מוצר שאינו תחת המותג "בה בה קאר", מפעילת האתר הינה גורם מקשר בלבד בין הספק לבין הלקוח וכי כל אחריות בגין אופן הצגת המוצר, פרטיו , מחירו,  השירות המוצע וכד' יחולו על הספק בלבד.
  7. מפעילת האתר רשאית לבצע כל שינוי בתקנון זה ובכל זמן.
  8. פרטיות : ככל והמשתמש אישר קבלת דיוור ישיר ממפעילת האתר, הן במישרין והן במשתמע, לא יבוא בכל טענה בעניין זה, למעט זכותו לבקש באופן ישיר ואישי ממנהלת האתר להסיר את שמו מרשימת הדיוור וקבלת אישור בכתב ספציפי על קבלת פנייתו זו.
  9. אספקת/הובלת מוצרים : אספקת המוצרים תעשה על פי הפרטים אשר הזמנו על ידי המשתמש באתר. אספקה תעשה בתוספת מחיר כאמור באתר. ככל וידרשו פעולות מיוחדות / אספקה למקום המרוחק מחדרה לכיוון צפון או מגדרה לכיוון דרום, יישא המזמין בתוספת תשלום לפי העניין.
  10. הזמנה תחשב להזמנה שהושלמה רק בהתקיים כל התנאים הבאים :
  א. קבלת אישור טלפוני ובאי מייל למזמין כי כל פרטיו נקלטו בהצלחה.
  ב. אושר התשלום על ידי חברת האשראי.
  ג. קבלת אישור כי המוצר נמצא זמין ובמלאי.
  11. בהתקיים כל התנאים הללו יחשב המועד הקובע לעניין חישוב משך הזמן לאספקת המוצר.
  13. איסוף עצמי:  לא ניתן לאסוף את המוצר באיסוף עצמי אלא אם צוין כי הדבר אפשרי במפורש ובכפוף לזמינות המוצר במלאי. נקודת האיסוף ושעות בהן ניתן לספק את המוצר תקבענה על ידי מפעילת האתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מפעילת האתר רשאית לקבוע נקודות איסוף שונות למוצרים שונים או זהים באתר. המזמין יהיה רשאי לאסוף את המוצר מנקודת האיסוף העצמי רק לאחר שקיבל הודעה בכתב על כך.
  14. עיכוב ואיחור באספקה:  אספקת המוצר הינה באחריות הספק ולכן כל טענה בדבר איחור באספקה תהיה מופנית אל הספק בלבד והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה  ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.  
  15. מבלי לפגוע באמור לעיל, מפעילת האתר תוכל ליתן הודעה על איחור באספקה של 21 ימי עסקים, אשר יחשב כאיחור סביר ומקובל על ידי הלקוח.
  16. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  17. "ימי עסקים" יפורשו כדלקמן :  יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
  18. במקרים בהם יחול איחור באספקה, החברה תודיע לצרכן על האיחור ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה והשבת מלוא הסכום ששילם הצרכן, בכל מקרה לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה למעט השבת כספו בחזרה.
  19. דמי משלוח: דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
  20. זכויות יוצרים: הזכויות באתר שייכות למנהלת האתר בלבד, אין לעשות כל שימוש בתכנים / תמונות / מידע המופיע באתר ללא אישור מראש ובכתב ממנהלת האתר.
  21. מנהלת האתר רשאית לעשות כל שינוי בפרטים המופיעים בו / פרטי המוצרים / מחירם וכל שינוי נוסף אחר על דעתה בלבד ומבלי שתהא צריכה להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  22. אין להסתמך על תגובות, דעות, חוות דעת אשר מוצגות באתר, האחריות בבדיקת המוצר ונתוניו ברכישה היא על הלקוח בלבד.
  23. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו מכל סיבה שתראה לה לנכון, לדוגמה (אך לא רק) הפרת תנאי התקנון, במקרה ונפלה טעות באופן הצגת המוצר ו/או מחירו של המוצר באתר, שימוש לא ראוי של המשתמש באתר ועוד.
  24. הודעה על ביטול תעשה טלפונית או באמצעות אי מייל – לכתובת הלקוח באתר.
  25. לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. הביטול יעשה בכתב לכותבת האתר ובשיחת טלפון לאישור קבלת הודעת הביטול למנהלת האתר.
  26. פיצוי בגין ביטול עסקה – כל ביטול עסקה תחייב את המזמין בתשלום קנס הביטול הקבוע בחוק הגנת הצרכן ובכפוף לכך שעמד בתנאים לביטול על פי הוראות חוק זה.
  27. על אף האמור לעיל – מובהר בזאת כי לא יהיה ניתן לבטל "הזמנה מיוחדת" אשר הוזמנה על פי מידות או דרישות מיוחדות זה הצרכן. לעניין זה הזמנה מיוחדת תיחשב לכל הזמנה אשר אינה זמינה במלאי החברה.
  28. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר או השירות הרלוונטיים.
  29. העדר אחריות למוצרים – כאמור לעיל, מפעילת האתר הינה רק גורם מתווך בין הספק לבין המזמין, וכל האחריות והשירות בגין המוצר, אספקות, אספקת חלקי חילוף לו, תקינותו, תפעולו תחול באופן בלעדי על הספק.
  30. הנתונים באתר מתבססים על נתוני צד ג' ולא תהיה למנהלת האתר כל אחריות בגין נתונים אשר ניתן להגיע אליהם בדרך אחרת. כמו כן, ככל והמשתמש מופנה דרך האתר לאתר אחר, אין מנהלת האתר אחרית לאמור באתר אליו הופנה המשתמש.
  31. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
  32. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בדבר אחריות מנהלת האתר לנזק שנגרם לו או לכל צד ג' כתוצאה משימוש במוצר אשר נרכש מהאתר. לא תישא מנהלת האתר באחריות לנזק עקיף, לרבות אי התאמה ללקוח, הפסדי הכנסה שייגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא.
  33. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז באר שבע.